W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Giżynie, stanowiącej własność Gminy Bielsk.

Wersja strony w formacie XML

RRiRG.6840.3.2020                                                         Bielsk , 20.11.2020r.


WÓJT  GMINY  BIELSK

O G Ł A S Z A I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Giżynie, stanowiącej własność Gminy Bielsk.

 

I. Oznaczenie i opis nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w Giżynie , oznaczona nr ewidencyjnym jako działka nr 122/1 o pow. 1 484 m².

Dla wymienionej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr – PL1P/00067421/9 przez VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Nieruchomość wolna od długów i obciążeń . Działka położona jest przy drodze publicznej wśród zabudowy mieszkaniowej, kształt działki zbliżony do czworoboku, położenie pozwala na optymalne jej zagospodarowanie z uwagi na wszelką dostępność, w środkowej części znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia oraz napowietrzna linia energetyczna, zabudowa działki po uzyskaniu warunków z Energi. 

 

II. Nieruchomość położona jest na  obszarze nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położona była w obszarze AMR/MN-teren zabudowy zagrodowej z możliwością lokalizacji nierolniczego budownictwa mieszkaniowego, usługowego i rzemiosła produkcyjnego, pod warunkiem że nie koliduje to z podstawową, rolniczą funkcją terenu. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka stanowi teren przewidziany na cele MNR - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.  

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19 740,00 zł – słownie:  dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych netto i nie zawiera w sobie kwoty podatku Vat.   

 

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.)  do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat  w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów  i usług .  

 

V. Wysokość wadium –  2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), które należy wpłacić na rzecz Gminy Bielsk w gotówce najpóźniej w terminie do dnia 16 grudnia 2020r. (włącznie) na rachunek Gminy Bielsk w  Banku Vistula Bank Spółdzielczy Filia w Bielsku nr  53901100052310010720000058 i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

 

VI. Przetarg odbędzie się w dniu  22 grudnia 2020r o godz. 12ºº w Urzędzie Gminy w Bielsku – Plac Wolności 3A – w sali konferencyjnej na parterze.  

VII. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).

VIII. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

IX. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości.

XI. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Bielsku najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

XII. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

XIV. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem.
Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Bielsku – pokój 106.

XV. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 

XVI. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

XVII. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielsku - Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 102 , tel. 24/2650106 oraz na stronie internetowej www.bip.bielsk.pl

 Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane