W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Jączewie, stanowiącej własność Gminy Bielsk.

Wersja strony w formacie XML

RRiRG.6840.4.2020                                                                             Bielsk , 20.11.2020r.

 

WÓJT  GMINY  BIELSK

O G Ł A S Z AI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości rolnej, położonej w Jączewie, stanowiącej własność Gminy Bielsk.

 

I. Oznaczenie i opis nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona w Jączewie, oznaczona nr ewidencyjnym jako  działka nr 72/6 o pow. 1,56 ha  o nieregularnym kształcie, w większości stanowiąca nieużytki, położona wśród łąk i upraw rolnych. 

Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00052316/2 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Nieruchomość wolna od długów i obciążeń.

II. Na teren ten brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z planem, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Bielsku nr 123/XVII/92 z dnia 
22 grudnia 1992 roku, który obowiązywał do 31 grudnia 2003r. nieruchomość położona była na terenach wód powierzchniowych, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka stanowi teren przewidziany na cele EW - tereny przeznaczone pod wody powierzchniowe z zakazem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków. Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana .  

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości – 23 000,00 zł – słownie:  dwadzieścia trzy tysiące złotych  .  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.  

IV. Wysokość wadium  wynosi: 3000,00 zł – słownie: trzy  tysiące złotych, które należy wpłacić na rzecz Gminy Bielsk w gotówce w terminie do dnia 23 grudnia 2020r. (włącznie) na rachunek Gminy Bielsk w Vistula Bank Spółdzielczy Filia w Bielsku nr 53901100052310010720000058  . 

V. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Bielsku – Plac Wolności 3A – w sali konferencyjnej. 

VI. Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna - do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 z późn.zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna  z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.  W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały). Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Warszawie) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

VII. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).

VIII. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

IX. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości.

XI. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Bielsku najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

XII. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

XIV. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem.
Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Bielsku – pokój 106.

XV. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 

XVI. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

XVII. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielsku - Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego – pokój 102 , tel. 24/2650106 oraz na stronie internetowej www.bip.bielsk.pl

 Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).

Ogłoszenie o osobach zakwalifikowanych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane