W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Urząd Stanu Cywilnego i sprawy obywatelskie

ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO

W urzędzie stanu cywilnego wykonuje się czynności związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów w formie aktów stanu cywilnego oraz prowadzi sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (konkordatowe) oraz za granicą.
 2. Przyjmowanie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński z zachowaniem uroczystej formy, także poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:
  1. odpisów skróconych (w tym wielojęzycznych) aktów,
  2. odpisów zupełnych aktów,
  3. zaświadczeń.
 4. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
 5. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
 6. Wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
 7. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane.
 8. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg.
 9. Inicjowanie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego procedury nadania jubilatom „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowanie uroczystości jubileuszowych, w tym setnych urodzin.
 10. Wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk.
 11. Prowadzenie statystyk i sprawozdań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 

OPŁATA SKARBOWA W USC

Dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego czynności urzędowe, wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokość, a także przewidziane od niej zwolnienia, reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).


Opłaty dokonuje się na konto bankowe Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Bielsku NR KONTA 30904210710260016920000010

 

REJESTRACJA AKTÓW URODZENIA


Osoby zobowiązane do zgłoszenia urodzenia to: matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenia może dokonać pełnomocnik.

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w USC właściwego dla na miejsca urodzenia w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia.

Jeżeli dziecko urodziła się martwe , zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka. W takim przypadku aktu zgonu się nie sporządza, a jedynie dokonuje się rejestracji akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

Kierownik USC, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.

Zameldowanie dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

Wymagane dokumenty

 1. Dowody osobiste lub paszporty rodziców dziecka
 2. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną)
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

Opłaty
Nie pobiera się opłaty skarbowej za sporządzenie aktu urodzenia oraz za 1 egz. odpisu skróconego.

Opłacie podlega pełnomocnictwo- 17 zł, nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłaty dokonuje się konto Urzędu Gminy w Bielsku

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL, (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn. zm.).

 

 

REJESTRACJA AKTÓW MAŁŻEŃSTWA

Termin załatwienia
30 dni.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne (konkordatowe). Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym dowolny Kierownik USC w Polsce wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych przez małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie to traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia wydania. Wydając zaświadczenie Kierownik USC informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. Podstawą sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym jest przekazanie przez niego Kierownikowi USC właściwemu ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa-zaświadczenia stwierdzającego że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności. Zaświadczenie to podpisują: duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie. Następnie duchowny w ciągu 5-ciu dni od zawarcia małżeństwa ma obowiązek przekazać je Kierownikowi USC, a ten z kolei niezwłocznie sporządza akt małżeństwa.

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński- dowód osobisty lub paszport.
 2. Pisemne zapewnienia nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego bądź wyznaniowego). Opłaty dokonuje się NA KONTO URZĘDU GMINY W BIELSKU.   Za wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego nie pobiera się opłaty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
 5. Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 215 poz. 1823 z późn. zm.).
 6. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 180).

W przypadku zamiaru zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem urzędem stanu cywilnego nupturienci zobowiązani są do złożenia odpowiednio uzasadnionego wniosku oraz do uiszczenia opłaty dodatkowej wysokości 1000 zł za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w miejscu przez nich wskazanym.

REJESTRACJA AKTÓW ZGONU

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu. Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani najbliżsi zmarłego: małżonek lub dzieci zmarłego, krewni wstępni np. rodzice, dziadkowie, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa np. brat, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. zięć, synowa).

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty zmarłego (w przypadku cudzoziemca paszport lub karta pobytu).
 3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
 4. Pełnomocnictwo dla innej osoby fizycznej zgłaszającej zgon.

Opłaty
1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu jest bezpłatny.

  Każdy następny odpis płatny, w zależności od przeznaczenia: opłata skarbowa w wysokości: - 22,00 zł za odpis skrócony; - 33,00 zł za odpis zupełny. Opłata za pełnomocnictwo z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu wynosi 17 zł. Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy w Bielsku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).

 

 

ODPISY ZUPEŁNE, SKRÓCONE I WIELOJĘZYCZNE AKTÓW STANU CYWILNEGO Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Z akt stanu cywilnego wydawane są odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów urodzenia małżeństwa i zgonu. Bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego wydawany jest 1 egz. odpisu skróconego z urzędu-bezpłatnie.

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mają taką samą wartość, jak odpisy wydane na polskich drukach i są uznawane bez potrzeby legalizacji lub równoważnej formalności oraz bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z państw, związanych Konwencją nr 16 w sprawie wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Odpisy wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego; osoby, której stan cywilny został a w akcie stwierdzony; jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz innych osób, które wykażą w tym interes prawny; organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione jej celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny a także na wniosek innych zainteresowanych osób.

Termin załatwienia

 1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ( USC w Bielsku), który przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do Kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek oraz dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy (do wglądu).

Opłaty
Opłata skarbowa: za odpis zupełny 33,00 zł, za odpis skrócony (w tym w wersji wielojęzycznej) 22,00 zł. Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy w Bielsku. Za odpis skrócony wydawany z urzędu bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nie pobiera się opłaty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 5. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. w sprawie wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

 

 Zmiana imienia / nazwiska

Zmianie może podlegać imię lub nazwisko. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującego z godnością człowieka;
 2. na imię lub nazwisko używane;
 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion, zmianę kolejności imion.

Zmiana nazwiska oznacza zmianę: na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska, zmianę nazwiska ze wzg. na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Postępowanie o zmianę imienia/nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek złożony do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika USC, do którego wniosek ma być przekazany. Wniosek dot. małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).

Wymagane dokumenty
Uzasadniony wniosek oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność żądań wnioskodawcy (składa się osobiście, a osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula RP).
Załączniki: dowód osobisty do wglądu, oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dziecko, chyba, że rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej albo nie ma on pełnych zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany; oświadczenie dziecka o zgodzie na zmianę nazwiska (jeżeli ukończyło 13 lat).

Opłaty
Opłata skarbowa: decyzja w sprawie zmiany imienia/nazwiska - 37,00 zł. Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy w Bielsku. Nie pobiera się opłaty skarbowej w sprawach zmiany imienia i nazwiska od osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także od ich zstępnych i małżonków tych osób.
Zwolnione od opłaty skarbowej są również osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.
Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia/nazwiska-10 zł.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.).
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

 

WPISYWANIE DO POLSKIEJ KSIĘGI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzany dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Wnioskodawcą może być osoba, której zdarzenie dotyczy, inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dot. transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowe, jeżeli:

- obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
Jeżeli zagraniczny akt dotyczy małżeństwa i nie zawiera on zapisu o złożonym oświadczeniu małżonków o nazwisku noszonym przez nich po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję, albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed Kierownikiem USC, który dokonał transkrypcji. W tym samym czasie małżonkowie mogą złożyć oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zagranicznego może zostać także złożony za pośrednictwem konsula. W takim przypadku jest on zobowiązany do przesłania wniosku do wybranego przez wnioskodawcę Kierownika USC. Akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, może zostać uzupełniony lub sprostowany gdy zawiera błędy.
Wraz z wnioskiem o transkrypcje można ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu należy złożyć do wybranego Kierownika USC w kraju oraz:

 1. Oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji (np. odpis aktu stanu cywilnego) i jego urzędowym tłumaczeniem.
 2. Oświadczenie strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do innego USC na terenie Polski.
 3. Dowód osobisty lub paszport.
 4. Opłatą skarbową za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności.
 5. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

Sposób załatwienia

 1. Podczas transkrypcji aktu stanu cywilnego następuje wierne przeniesienie danych bez ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w akcie.
 2. Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. Odpis ten z mocy prawa jest traktowany jako wydany na wniosek.
 3. Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji) w formie decyzji administracyjnej.

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.
Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy w Bielsku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 

SPROSTOWANIE I UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Sprostowania, uzupełnienia, aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy   lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Dokumenty zagraniczne składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości; tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG; konsula.

Termin załatwienia
Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Sprostowanie aktu:
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, miejsca sporządzania aktu.

Uzupełnienie aktu:
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.


Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu.
 2. Dokument tożsamości strony dowód osobisty lub paszport.
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 4. Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
 5. Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Opłaty dokonuje się NA KONTO Urzędu Gminy w Bielsku

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Powiadom znajomego