W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba zobowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do danego miejsca.
Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Osobie, która dokonała zameldowania organ gminy wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • Dowód osobisty lub paszport

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 • Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz.1427 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz.1306 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 


Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem w/w państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba zobowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego. Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Organ gminy osobie, która się zameldowała wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.
 • Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem w/w państw przedstawia: - kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia: - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, albo - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia: - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, albo - ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 • Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 

 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonuje osoba zobowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę.

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. Opłata skarbowa- 17,00 zł pobierana jest za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).
Opłacie nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628 z późn. zm.).

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w formie dokumentu elektronicznego Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W tym celu należy wypełnić formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” w formie elektronicznej, udostępniony np. na platformie ePUAP. Następnie opatrzeć go własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zastosować podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wypełniony w ten sposób wniosek należy przesłać do Urzędu Gminy Stara Biała.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”.
 • Dowód osobisty lub paszport.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 • Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz.1427 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz.1306 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 

Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców - Wpisywanie do stałego rejestru wyborców gminy na wniosek

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy wpisani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Na własny wniosek do stałego rejestru wyborców wpisuje się wyborców posiadających obywatelstwo polskie, stale zamieszkujących na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, oraz wyborców zamieszkałych na terenie gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie posiadających obywatelstwa polskiego, którzy stale zamieszkują na terenie gminy i nie są pozbawieni praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie, którego są obywatelami.

Czynności tej dokonuje się w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wysyła się pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbiera się osobiście w urzędzie gminy. Czynności nie podlegają opłacie.

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców, przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rejestr wyborców dzieli się na

 • część A
  • dotyczy obywateli polskich.
 • część B
  • dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, stale zamieszkujących na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wpisanie następuje nie później niż 30-tego dnia po zarządzeniu wyborów.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A lub B.
 • Ważny dowód osobisty.
 • Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo w przypadku cudzoziemca (karta pobytu stałego, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokument potwierdzający prawo pobytu stałego - oryginał do wglądu).
 • Pisemna deklaracja, zawierająca dane niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
 • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba zobowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do danego miejsca.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego organ dokona zameldowania osoby na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest na wniosek osoby, która dokonała zameldowania.

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. Opłata skarbowa- 17,00 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W nowo wybudowanym domu dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być dokument z Nadzoru Budowlanego potwierdzający przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
 • Dowód osobisty lub paszport.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli osoba zgłaszająca zameldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 • Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem w/w państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 14 dni. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba zobowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego. Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego organ dokona zameldowania osoby na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest na wniosek osoby, która dokonała zameldowania.

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. Opłata skarbowa- 17,00 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.
 • Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia: wizę lub dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
  W nowo wybudowanym domu dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być dokument z Nadzoru Budowlanego potwierdzający przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 • Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Wniosek o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

Termin wydania decyzji administracyjnej to 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszcza się przedłużenie terminu, jednakże organ obowiązany jest o takim przypadku zawiadomić strony i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Po złożeniu wniosku organ prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie (bada legalność pobytu osoby w lokalu, przesłuchuje strony postępowania oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową itp.). Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu/wymeldowaniu lub odmowie zameldowania/wymeldowania osoby.

Od decyzji o zameldowaniu/wymeldowaniu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zameldowanie/wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, przydział, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu- kserokopia + oryginał do wglądu).
 • Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji - kserokopia + oryginał do wglądu.
 • Wyrok rozwodowy, wyrok w sprawie podziału majątku.
 • Potwierdzenie wniesienia opłat.

Opłata skarbowa - 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Uzyskanie danych może wynikać z:

 • Interesu prawnego- wówczas wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające istnienie tego interesu,
 • Interesu faktycznego- wówczas wnioskodawca jest zobowiązany uwiarygodnić interes faktyczny, jednak udostępnienie danych może nastąpić pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkaniu cudzoziemców można złożyć osobiście, listownie na podany poniżej adres, ale także w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Odpowiedź udzielana jest do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i z rejestru PESEL.
 • Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
 • Dowód osobisty lub paszport.

W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 • Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców wynosi 31,00 zł. Zwolnienie z w/w opłaty przysługuje w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców danych, niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Bezpłatnie informacje są udostępniane organom administracji publicznej, policji, sądom, prokuraturom oraz państwowym lub miejskim jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne, określone w przepisach prawa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz.1427 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, numer PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 • Dowód osobisty lub paszport.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 • Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.


Opłata za zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców wynosi 17,00 zł.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Powiadom znajomego