W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Dowody Osobiste

Obsługa Dowodów Osobistych

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w wersji pisemnej składa się osobiście w organie dowolnej gminny na terytorium RP. Wniosek dowodowy w postaci elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP

 • do 5 roku życia (dowód wydawany jest na okres 5 lat),
 • od ukończenia 5 roku życia (dowód wydawany jest na okres 10 lat).


1.Wersja papierowa

 • Wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku w postaci papierowe składa się w siedzibie organu dowolnej gminy.
 • Jedna kolorowa fotografia  osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii:
  1. w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej,
  3. w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innymi niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Dowód osobisty lub ważny polski paszport do wglądu W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 • Wniosek w formie papierowej o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście z wyjątkiem:
  1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu której wniosek składa opiekun prawny.
 • Przy złożeniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie i częściowo. W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej pokonać się przeszkody, osoba zawiadamia o tym pracownika urzędu gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem jak w pkt. 1.

2. Wersja Elektroniczna

 • Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, jak powyżej.
 • W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Utarta /uszkodzenie dowodu osobistego

 • Osoba, która utraciła dowód osobisty (kradzież, zgubienie, całkowite zniszczenie) jest obowiązana niezwłocznie zgłosić ten fakt osobiście organowi dowolnej gminy bądź poza terytorium RP –dowolnej placówce konsularnej RP i wystąpić o wydanie nowego dokumentu. Z chwilą osobistego zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dokumentu w organie gminy lub placówce konsularnej RP posiadacz otrzymuje bezpłatne zaświadczenie. Natomiast w przypadku gdy posiadacz dokona zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego poprzez dokument elektroniczny bądź w sytuacji gdy posiadacz dowodu osobistego przebywa poza granicami RP i dokona zgłoszenia poprzez formę pisemną za pomocą poczty, telefaksu, takie zaświadczenia wydaje się jedynie na żądanie. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie organy: dowolny organ gminy, policje bądź inny organ administracji publicznej.
 • Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych- składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie elektronicznej dokument ten przekazuje się osobiście lub pocztą.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić go w razie:

 • Upływu terminu ważności dowodu osobistego (wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).
 • Niezwłocznie- w przypadku:
  1. Zmiany danych w zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.
  2. Zmiany wizerunku twarzy w stosunku do wizerunku znajdującego się w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym bądź uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
  3. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1131 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Powiadom znajomego