W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielsk

UCHWAŁA   NR   217/XXXI/2006

Rady   Gminy   w   Bielsku

z   dnia   15 lutego 2006 roku

 

 

w sprawie: ustalenia   szczegółowych   zasad   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   gminy   Bielsk

 

                Na   podstawie   art. 40   ust. 1   ustawy   z   dnia   8 marca 1990 roku   o   samorządzie    gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   oraz   art. 4   ustawy   z   dnia   13 września 1996 roku   o   utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

 

Rada   Gminy   w   Bielsku   uchwala   co   następuje:

 

§ 1

 

Ustala    się    szczegółowe    zasady    utrzymania    czystości    i    porządku    na    terenie    Gminy    Bielsk    określone    w    „Regulaminie    utrzymania    czystości    i    porządku    na    terenie    gminy    Bielsk”, stanowiącym    załącznik    do    niniejszej    uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Wójtowi   Gminy   Bielsk.

 

§ 3

 

Traci   moc   uchwała   nr 250/XXXI/98   Rady   Gminy   w   Bielsku   z   dnia 29 kwietnia 1998 roku   w   sprawie   ustalenia   zasad   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   gminy   Bielsk.

§ 4

 

Uchwała   podlega   ogłoszeniu   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Mazowieckiego   i   wchodzi   w   życie   po   upływie   14 dni   od   daty   ogłoszenia.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

                Utrzymanie   czystości   i   porządku   na   terenie   gminy   należy do   obowiązkowych   zadań   własnych   gmin. Obowiązek   ten   wynika   z   ustawy   z   dnia   8 marca 1990 roku   o   samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku   o   utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach   (Dz. U. Nr 132, poz. 622   z   późn. zm.).

                Ustawa   o   utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach   ustaliła   zadania   obciążające   gminę   oraz   sprecyzowała   przysługujące   gminie   kompetencje. Przyjęła   ona   model   obciążający   obowiązkiem   usuwania   odpadów   komunalnych   ich   wytwórców, którymi     najczęściej   właściciele   nieruchomości, gmina   ma   natomiast   obowiązek   stworzenia   warunków   do   zgodnego   z   prawem   i   bezpiecznego   pod   względem   sanitarnym   i   ekologicznym   ich   usuwania. Gmina   zobowiązana   jest   także   do   dbania   o   czystość   i   porządek   na   swoich   terenach   i   w   związku   z   tym   jest   wyposażona   w   odpowiednie   uprawnienia   kontrolno – nadzorcze.

                Realizując   obowiązek   ustawowy, Rada   Gminy   Bielsk   uchwałą Nr 250/XXXI/98   z   dnia   29 kwietnia 1998 roku   ustaliła   zasady   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   gminy   Bielsk, stanowiącym   załącznik   nr 1   do   tej   uchwały.

                Obowiązująca   od   1 stycznia 1997 roku   ustawa   o   utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach   została   w   sposób   istotny   znowelizowana   przez   art. 53   ustawy   z   dnia   27 lipca 2001 roku   o   wprowadzeniu   ustawy: Prawo   ochrony   środowiska, ustawy   o   odpadach   i   niektórych   innych   ustaw   (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).   Na   podstawie   znowelizowanych   przepisów   Rada   Gminy   w   Bielsku   uchwałą   nr 106/XVII/2004   z   dnia   29 lipca 2004 roku   przyjęła   „Program   ochrony   środowiska   wraz   z   planem   gospodarki   odpadami   w   gminie   Bielsk   do   2011 roku”, który   określił   politykę   gminy   w   zakresie   postępowania   z   odpadami   komunalnymi. W   związku   z   powyższym   zaszła   konieczność   dostosowania   zasad   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   gminy   do   znowelizowanych   przepisów   oraz   określenie   ich   w   jednym   dokumencie   oraz   dostosowanie   wymogów   Regulaminu   do   „Programu   ochrony   środowiska   wraz   z   planem   gospodarki   odpadami   w   gminie   Bielsk   do   2011 roku”.

                Ustawa, wyposażając   gminę   w   kompetencje   służące   zrealizowaniu   jej   postanowień, dała   gminie   także   kompetencje   prawotwórcze – do   wprowadzania   przepisów   prawa   miejscowego (art. 4   ustawy   o   utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach), ustalających   szczegółowe   zasady   wykonywania   zadań   własnych   oraz   precyzując   treści   określonych   obowiązków   innych   podmiotów.

                Realizacją   ustawowego   obowiązku   jest   uchwała   w   sprawie   ustalenia   szczegółowych   zasad   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   gminy   Bielsk, określonych   w   „Regulaminie   utrzymania   czystości   i   porządku”   (załącznik   do   uchwały).

                Regulamin   obowiązuje   właścicieli   nieruchomości   i   inne   osoby   wymienione   w   § 3   Regulaminu.

 

Przepisy   Regulaminu   określają:

Ø        wymagania   w   zakresie   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenach   nieruchomości   oraz   na   terenach   służących   do   użytku   publicznego, w   tym   między   innymi   prowadzenie   selektywnej   zbiórki   odpadów   komunalnych   z   podziałem   na   frakcję   suchą   i   frakcję   mokrą;

Ø        rodzaje   urządzeń   przeznaczonych   do   zbierania   odpadów   komunalnych;

Ø        częstotliwość   i   sposób   pozbywania   się   tych   odpadów;

Ø        wymagania   w   zakresie   usuwania   nieczystości   ciekłych   przez   właścicieli   nieruchomości;

Ø        obowiązki   osób   utrzymujących   zwierzęta   domowe;

Ø        zasady   utrzymywania   zwierząt   gospodarskich   na   terenach   wyłączonych   z   produkcji   rolniczej.

Projekt   Regulaminu   był   opublikowany   i   przekazany   do   publicznej   wiadomości   mieszkańców   gminy   Bielsk   przez   umieszczenie   go   na   stronie   internetowej   Urzędu   Gminy   w   Bielsku.

 

 

 

regulamin_utrzymania_porzadku_i_czystosci_na_terenie_gminy_bielsk.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego