W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Powrót

Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Załącznik Nr 3
                                                                                   do Regulaminu Zamówień Publicznych

 

Bielsk, dnia 14.06.2022 r. 

                                                                                                                                   

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bielsk,  09-230 Bielsk  ul. Plac Wolności 3A, NIP – 7743223907.W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” obejmującego: 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bielsk.

 

Zamawiający wskaże miejsca na terenie gminy Bielsk, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

 

Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych wniosków i wynosi:

- odpady z folii rolniczej,

- odpady z siatki do owijania balotów,

- odpady ze sznurka do owijania balotów,

- odpady po nawozach i typu Big-Bag,

 

Razem szacunkowo: 87 Mg.

 

B. PODMIOT ZAMÓWIENIA :  

 

Zamówieniem niniejszym objęte są następujące podmioty: 

Osoby wykonujące działalność rolniczą z terenu Gminy Bielsk, powiat płocki, województwo mazowieckie posiadające do przekazania odpady (odpady z folii rolniczej, odpady z siatki do owijania balotów, odpady ze sznurka do owijania balotów, odpady po nawozach i typu Big-Bag).

 

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

·         ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

·         załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

·         transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

·         rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1)     spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

a)     imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

b)    adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;

c)     datę odbioru;

d)    wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

·         folie rolnicze; 

·         siatki do owijania balotów i sznurki; 

·         opakowania po nawozach; 

·         opakowania typu Big Bag;

a)     podpis właściciela/ użytkownika;

b)    podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;

c)     pieczęć firmową wykonawcy;

 

2)     do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3)     wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

a)     oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu 
Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

b)    Wykonawca wykona co najmniej 10 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

c)     po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

d)    po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

4)     Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

5)     Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

6)     Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

a)     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.).

b)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

 

W związku z finasowaniem zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

C.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1.     Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 29.06.2022 r. 

2.     Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.     Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.     Przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji zadania będą: Sławomir Pietera – Inspektor.

5.     Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy: 

a)     zaistnieje konieczność rozszerzenia lub zmniejszenia przedmiotu umowy w związku 
z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami, 

6.     Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Faktura z 30 dniowym terminem płatności od dania wpłynięcia do Urzędu Gminy w Bielsku.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZADANIA: 27-29.06.2022 r.

 

IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

 

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:


Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17.06.2022 r. godz. 10:00

Dopuszcza się złożenie oferty:
 

– w formie pisemnej na adres: pok. 111, piętro I sekretariat Urzędu Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk

                                                                            

– za pośrednictwem faksu                                                     24 265 01 05

lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej                             gmina@bielsk.pl

                                                                            

VI. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ : 

 

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków;

2)   kopię potwierdzonych za zgodność uprawnień i wymaganych zezwoleń do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

 

1. Określenie wag procentowych kryteriów:  

a)     Cena – 100 %

 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE :

 

1.     Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.

2.     Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

3.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

4.     Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest dostarczyć projekt umowy zgodny z zapisami niniejszego zapytania cenowego (w szczególności określenie właściwego zakresu usługi). Za istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Zamawiający uznaje w szczególności te zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji pozostałych zapisów umownych w drodze negocjacji.

5.     Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z zapisami niniejszego zapytania cenowego.

6.     W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem 
o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

7.     Ewentualne pytania dotyczące przygotowania oferty należy kierować do: Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk, nr fax: 24 265 01 05 lub gmina@bielsk.pl

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)     unieważnienia postępowania bez wskazania przyczyn,

b)    dokonania wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

9.     W przypadku przekroczenia zabezpieczonych środków finansowych na przedmiotowe zadanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.  

 

 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   

1.      15 dni od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO DO CELÓW PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.     W związku z finasowaniem zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

XI. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Urząd Gminy Bielsk  reprezentowany przez Wójta Gminy Bielsk.

2. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: Urząd Gminy Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk, tel.: 24 265-01-01, e-mail: gmina@bielsk.pl

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Bielsk, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk.pl 

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach:  

a) wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz innych przepisów prawa regulujących działanie samorządu gminnego.

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie:

a) naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań,

c) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Bielsk  na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, 
w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy 
to przypadków, w których posiadamy uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

9. W przypadkach, w których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

12. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

13. Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Załączniki :

1/ Załącznik nr 1 - OFERTA WYKONAWCY W TRYBIE  ZAPYTANIA CENOWEGO

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Załączniki

Powiadom znajomego