W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


Ogłoszenie 15.03.2019

RRiRG.6840.02.2018                                                                                             Bielsk , 15.03.2019r.

 

WÓJT  GMINY  BIELSK

O G Ł A S Z A

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Kędzierzynie, stanowiącej własność Gminy Bielsk

 

I.Oznaczenie i opis nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona w Kędzierzynie, oznaczona nr ewidencyjnym jako  działka nr 15/1 zabudowana budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym, działka o nieregularnym kształcie (wydłużony czworobok).

Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00062997/2 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Nieruchomość wolna od długów i obciążeń

II. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Bielsku nr 123/XVII/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku, jak również z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenie upraw rolnych. 

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości - 5932,80 zł – słownie:  pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy, do ceny nie będzie doliczony podatek Vat.    

 

IV. Wysokość wadium  wynosi: 1000,00 zł – słownie: jeden tysiąc złotych 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

V. Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Bielsku – Plac Wolności 3A – w sali nr 105.

 

VI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni lub są zamieszkałe na nieruchomościach przyległych i mają potwierdzony stały meldunek oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy Bielsk w gotówce najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r. (włącznie) na rachunek Gminy Bielsk w Vistula Bank Spółdzielczy Filia w Bielsku nr  87901100052310010720000028 i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

VII. Wadium: 1.wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 2.zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt VIII ppkt1, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: a) odwołania przetargu, b) zamknięcia przetargu, c) unieważnienia przetargu, d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencji gruntów i budynków.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości, którą nabywca winien wpłacić na konto Gminy Bielsk 87901100052310010720000028 przed podpisaniem aktu notarialnego, pomniejszona o kwotę wadium.

X. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Urząd Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Bielsk.

XI. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę nieruchomości.

XII. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, Wójt Gminy Bielsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .

 

XIII. Informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielsku (pokój nr 102 – I piętro) lub telefonicznie pod nr (24)2650106 – P. Zofia Matyjasik


Powiadom znajomego