W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

 Preambuła Wniosku/Petycji*:

Art. 7 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583)   - expressis verbis nakazał Decydentom „...zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty…"  - w ramach zadań własnych Gminy - do których w szczególności należą sprawy związane z (…) ochroną zdrowia.

W ogólnym zakresie nakazują to również przepisy Konstytucji RP.

Gdzie jak wiadomo powszechnie, w polskim  systemie prawnym szczególną i niekwestionowaną rolę odgrywa art. - art. 68 ust 1 i ust 4 Konstytucji RP 

„ (…) 

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia

4. „Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska”

Tymczasem - jak wynika z naszych poprzednich akcji uzyskiwania informacji publicznych - o ile coraz to większą wagę w Gminach przywiązuje się do jakości powietrza „na zewnątrz” - całkowicie pomijany jest aspekt jakości powietrza w pomieszczeniach Urzędowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze niedawno w całej rozciągłości obowiązywała  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach z związanych z COVID-19 (…) oraz aspekt ciągłego zagrożenia ze strony pandemii - bezczynność w tym obszarze wydaje się niezrozumiała i nieracjonalna - szczególnie w stosunku do własnych pracowników Urzędu, jak rownież Petentów odwiedzających Urząd. 

Na rynku światowym funkcjonuje już wiele rodzajów urządzeń - do dezynfekcji wnętrz - w wielu krajach w tym w  USA, Szwajcarii lub Japonii a nawet w Chinach  - wyłapywanie i zabijanie patogenów (w szczególności wirusów, bakterii, toksycznych substancji chemicznych, etc)  w zamkniętych przestrzeniach publicznych stało się normą. 

Stosowanie urządzeń filtrujących powietrze - dzięki którym następuje redukcja liczby krążących cząsteczek wirusa grypy A, redukcja miano wirusa MS2 Bacteriophage - powodującego COVID-19, czy redukcja ditlenku azotu, etc - za pomocą  Technologii niskoenergetycznej plazmy - stały się powszechnym zwyczajem w Urzędach użyteczności publicznej.

W ramach wielostopniowej filtracji patogeny są błyskawicznie niszczone na poziome DNA, co w efekcie przyczynia się do dużych oszczędności publicznych pieniędzy w związku z mniejszą absencją chorobową Urzędników oraz mniejszymi kosztami leczenia Petentów.  

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie - interes pro publico bono, wnosimy: 

Osnowa Wniosku: 

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.) wnosimy o udzielnie informacji publicznej - czy Gmina/Miasto stosuje/stosowała w pomieszczeniach urządzenia, o których wzmiankuje Wnioskodawca w preambule niniejszego wniosku - scilicet - dezynfekcja pomieszczeń użytku publicznego, usuwanie wirusów, etc 

§1.2) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt. 3   wzmiankowanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.)  wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Gmina w ciągu ostatnich 2 lat dokonywała zakupu urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń?

§1.3) Jeśli odpowiedź jest twierdząca -  w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o wyszczególnienie w odpowiedzi rodzaju tych urządzeń oraz wydatkowanych środków publicznych (pieniędzy Podatników)  - na zakup tego typu urządzeń, 

§1.4) Wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane z zadaniami dotyczącymi tego obszaru wypełniania zadań publicznych  - sensu largo, etc  - scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika) 

Jeśli nie ma takiego wytypowanego pracownika - wnosimy o podanie danych Urzędnika, który w ramach wykonywania powierzonych Mu obowiązków - realizuje  zadania i kompetencje w obszarze najbliższym do zasygnalizowanego.  

II - Petycja Odrębna 

§2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o zdrowie i komfort Interesantów, Pracowników Urzędu, uczniów w szkołach publicznych, etc -  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o: 

§2.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń wyżej wzmiankowanych - służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej - jak wyżej opisano. 

§2.2)   Ewentualnego zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 130 tys. pln  lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, którego przedmiotem będzie ewentualne zamówienie tego typu urządzeń - jeszcze przed zimową ewentualną - kolejną falą pandemii. 

Zdaniem wnoszącego - niniejsze pismo należy go procedować dwutorowo w trybie ustawy o petycjach i ustawy o dostępie do inf. publicznej  - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i ograniczenia procedur biurokratycznych wniosek i petycję przesyłamy en-bloc - w jednym piśmie. 

*Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek  i odrębną petycję   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne jakiekolwiek - postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.  

§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - jak zwykle wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

Komentarz dot. stanu faktycznego:

Jak wykazują odpowiedzi uzyskane na nasze uprzednie akcje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - w których  pytaliśmy o rożne aspekty funkcjonowania Gmin w ramach istniejącego otoczenia prawnego - de lege lata - i racjonalnego wydatkowania środków Podatników - pewna ilość Gmin /Miast - częstokroć nieracjonalnie wydatkuje publiczne pieniądze. 

Tymczasem inne Gminy/Miasta - szczególnie w Polsce południowo-wschodniej - wręcz wzorcowo dobrze - potrafiły optymalizować  koszty w obszarach, o które pytaliśmy i uzyskać spore oszczędności. 

Takie skuteczne działania oszczędnościowe - mogły zostać i zostały podjęte przez Gminy w Polsce południowo-wschodniej - jak mniemamy z wielu powodów, inter alia w związku z tym, że  w ciągu ostatnich 20 lat - wiele zmieniło się w obszarze badanych przez nas obszarów -  szczególnie w warunkach obecnej ostrej konkurencji w ramach obszaru usług związanych z wypełnianiem zadań własnych realizowanych przez gminy i określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

A pytamy już o rożne aspekty w okresie prawie 20 lat - zatem posiadamy poparty odpowiedziami ogląd stanu faktycznego - związany w wydatkowaniem środków publicznych w gminach i respektowaniem aktualnych wymogów prawa. 

Nasze konkluzje  - powzięte w oparciu o uzyskiwane odpowiedzi - nie muszą być w pełni trafne, ale prawie w każdej akcji optymalizacyjnej prowadzonej w związku z art. 241 KPA -  okazuje  się, że Gminy z „wyśmiewanej” przez media „Polski B” - działając bona fides i skutecznie dbając o uzasadniony interes pro publico bono   - radzą sobie o wiele lepiej niż gminy z terenu „Polski zachodniej” 

Biorąc pod uwagę powyższą analizę opartą na powyższej argumentacji - i uzyskiwane - na piśmie -  informacje publiczne korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) - zdaniem wnioskodawcy kompletacja odnośnych danych związanych z zadawanymi przez nas pytaniami - nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem - dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie –   oraz  dane te  jak wykazano w oparciu o stan faktyczny -  wydają się SZCZEGÓLNIE ISTOTNE  z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego -  pro publico bono.

Pomimo tego, nieliczne Gminy/Miasta  - szczególnie z terenów „Polski zachodniej” wolą mnożyć uniki i analizy prawne i wchodzić w spory prawne niż rzetelnie odpowiadać na wnioski, analizować odpowiedzi i  skupiać się na optymalizacji i sanacji kosztów publicznych - uznając dobroczynne działanie art. 241 KPA. 

Zachęcamy aby pod tym względem wziąć wzór z gmin z terenu Polski południowo-wschodniej - wdrażać oszczędności  i pomagać mieszkańcom zamiast skupiać się na szukaniu i tworzeniu konstrukcji prawnych by unikać udostępniania informacji publicznej i tym samym - być może ukrywać niewygodne do Urzędników fakty.   

Aby zweryfikować ten stan faktyczny - wystarczy zapoznać się z publikowanymi w Internecie przez wnioskodawcę  lub przez Gminy (na stronach WWW i BIP) - odpowiedziami udzielonymi przez Gminy i uzyskanymi przez nas w innych akcjach wnioskowania. 

Co ciekawe  - często przy podobnych warunkach umownych różnice w ponoszonych kosztach przez gminy są ogromne. A przecież de facto są to koszty ponoszone przez podatników.  

W naszym mniemaniu taki stan faktyczny w Gminach powinien skłaniać do refleksji i mobilizować do działania sanacyjnego nie tylko Decydentów ale każdego Obywatela, każdą osobę prawną, każdego biznesmena i kontrahenta urzędu, którym leży na sercu dobro naszego kraju i uzasadniony interes społeczny pro publico bono.  

§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres poczty elektronicznej:  dekonatminacja@samorzad.pl

§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres poczty elektronicznej:  dekontaminacja@samorzad.pl 

Zgodnie z uprawnieniem zawartym w KPA (odpowiedź w tożsamej formie do wniosku) wnosimy aby odpowiedź została udzielona w postaci elektronicznej. 

§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 

Wnioskodawca/Petycjodawca*: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 Zwyczajowy komentarz do Wniosku:

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  - należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA. 

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosować art. 222KPA 

Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski. 

Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy. 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.”

Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję - należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu wskazany w stopce 

*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis.


Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Powiadom znajomego