W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Powrót

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bielsku, przy ul. Płockiej 40 stanowiących własność Gminy Bielsk

 

 RRiRG.6840.04.2011                                                                                  Bielsk , 16.03.2012r

 

                                                                                

                                                              WÓJT  GMINY  BIELSK

O G Ł A S Z A

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bielsku, przy ul. Płockiej 40 stanowiących własność Gminy Bielsk

I. Oznaczenie i opis nieruchomości.

Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w Bielsku , przy ul. Płockiej 40, oznaczone nr ewidencyjnymi:

- 597/18 – pow. 903 m² ,     - 597/17 – pow. 946 m² ,     - 597/16 – pow. 906 m² ,

- 597/15 – pow. 900 m² ,     - 597/14 – pow. 900 m² .

Dla wymienionych działek prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00063881/3 przez VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Działki wolne od długów i obciążeń .

Działki mają kształt regularny zbliżony do prostokąta , pozwalający na jej swobodne zagospodarowanie położone w południowo-wschodniej części Bielska , 150m od drogi krajowej nr 60, dostępna energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna.

 II.  Działki znajdują się na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty, który został uchwalony uchwałą Nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 września 2010r i został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 196, poz. 5441 z 25 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012r, poz. 913.

             

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Bielska  działki nr: 597/14, 597/15, 597/16, 597/17 i 597/18 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem A 70 MN.

III. Ceny wywoławcze poszczególnych działek wynoszą:

 - 597/18 –  35.000,00 zł + 23% podatek Vat   8050,00 zł =  43.050,00 zł 

 - 597/17 –  33.000,00 zł + 23% podatek Vat   7590,00 zł =  40.590,00 zł

 - 597/16 –  35.000,00 zł + 23 % podatek Vat  8050,00 zł =  43.050,00 zł

 - 597/15 –  35.000,00 zł + 23% podatek Vat   8050,00 zł =  43.050,00 zł

 - 597/14 –  35.000,00 zł + 23% podatek Vat   8050,00 zł =  43.050,00 zł  

IV.  Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 , poz. 535/ będzie zawierała podatek VAT w wysokości 23%.

V. Wysokość wadium – 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

VI. IV publiczny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2012r o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Bielsku – Plac Wolności 3A – w sali nr 105. 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 sierpnia 2011r.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 listopada 2011r.

III publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31 stycznia 2012r.

 

VII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy Bielsk w gotówce najpóźniej w terminie do dnia 19 kwietnia 2012r /włącznie/ na rachunek Gminy Bielsk w  Banku Spółdzielczym Mazowsze o/Bielsk nr  51904210710260016920000020  i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

VIII .Wadium: 

1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt VIII ppkt1, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: a)odwołania przetargu, b)zamknięcia przetargu, c)unieważnienia przetargu, d)zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

IX. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

X. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości, którą nabywca winien wpłacić na konto Urzędu Gminy w Bielsku nr 30904210710260016920000010 przed podpisaniem aktu notarialnego.

XI.W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Urząd Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Bielsk.

XII. Koszty zawarcia umowy notarialnej ,wpisu do księgi wieczystej , opłaty skarbowej obciążają w całości nabywcę nieruchomości.

XIII.W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy Bielsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .

XIV. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielsku /pokój nr 101- piętro/ lub telefonicznie pod nr /024/ 261 50 87 - P. Zofia Matyjasik

 

 

 

 

Powiadom znajomego