W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Powrót

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Tchorzu, stanowiącej własność Gminy Bielsk

RRiRG – 6840.09.2011                                                                           Bielsk, 16.03.2012r

 

 

WÓJT  GMINY  BIELSK

O G Ł A S Z A

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   zabudowanej nieruchomości położonej w Tchorzu, stanowiącej własność Gminy Bielsk

 

I. Oznaczenie i opis nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w miejscowości Tchórz, oznaczona nr ewidencyjnym jakodziałka nr 18/4 o pow. 0,86 ha.

Dla wymienionej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW nr – PL1P/00082902/6 przez VI Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Nieruchomość wolna od długów i obciążeń .

Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym po byłej szkole, piętrowy, kryty stropodachem, p.z. 178,0 m², p.uż. 280,0 m² oraz budynkiem gospodarczym.  

II.  Działka znajduje się na obszarze nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, położona była na terenach usług dla oświaty, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielsk nieruchomość położona na terenach adaptacji przekształceń porządkowania i intensyfikacji istniejących układów osadniczych. 

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 198 000,00 zł – sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych.

 

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 , poz. 535/ nie będzie doliczony podatek  VAT .

 

V. Wysokość wadium  35 000,00 zł /słownie: trzydzieści pięć  tysięcy złotych/

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 1 980,00 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt  złotych/

 

VI. Przetarg odbędzie się w dniu  23 kwietnia 2012 r o godz.10ºº w Urzędzie Gminy w Bielsku – Plac Wolności 3A – w sali nr 105.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 listopada 2011r.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31 stycznia 2012r.

VII.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy Bielsk w gotówce najpóźniej w terminie do dnia 19 kwietnia 2012r /włącznie/ na rachunek Gminy Bielsk w  Banku Spółdzielczym Mazowsze o/Bielsk nr  51904210710260016920000020 i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

 

VIII .Wadium:

1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt VIII ppkt1, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: a)odwołania przetargu, b)zamknięcia przetargu, c)unieważnienia przetargu, d)zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

IX. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

X. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości, którą nabywca winien wpłacić na konto Urzędu Gminy w Bielsku nr 30904210710260016920000010 przed podpisaniem aktu notarialnego, pomniejszona o kwotę wadium.

XI.W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Urząd Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Bielsk.

XII. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę nieruchomości.

XIII.W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, Wójt Gminy Bielsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .

XIV. Informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielsku /pokój nr 101- I piętro/ lub telefonicznie pod nr /024/ 261 50 87 lub 261 55 05 - P. Zofia Matyjasik

Powiadom znajomego