W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Powrót

Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – II etap.

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

            O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz.759 z późn. zm.), – zwanej dalej „ustawą”

 

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

 

Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – II etap.

 

Zamawiający:              Gmina Bielsk

 

Adres Zamawiającego:  09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A,

 

Województwo:              mazowieckie

 

Powiat:                        płocki

 

Strona internetowa:        www.bielsk.pl

 

Godziny urzędowania:    7.30 – 15.30  poniedziałek-piątek

 

 

 

Wszelką korespondencje związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

 

 

Urząd Gminy Bielsk

09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

fax 024 261 51 89

 

 

Znak postępowania: RRiRG.B 7021.1.2012

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zmówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

 

1.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2.       Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

-          Biuletyn Zamówień Publicznych,

-          strona internetowa Zamawiającego – ugbielsk.bip.org.pl

-          tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – II etap.

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 452 33253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

CPV 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

 

2.       Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 obejmuje:

Robotę budowlaną polegającą przebudowie i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – II etap.

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia oraz zakres znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz:

-        Projekcie budowlanym przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

-        Projekcie budowlanym przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – KANALIZACJA DESZCZOWA, WODOCIĄG

-        Projekcie budowlanym przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – ZAKRES ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ

-        Projekcie budowlanym przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – SZATA ROŚLINNA

-        Specyfikacja techniczna

-        Kosztorys nakładczy (jako materiał pomocniczy).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania pod  nadzorem  konserwatorskim, a wszelkie prace ziemne pod nadzorem archeologicznym ustanowionym przez Inwestora.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy                od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Rozdział 3. Oferty częściowe. Oferty wariantowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Rozdział 4. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone              w trybie przewidzianym w art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia.

Zakończenie – 31 sierpnia 2012r.

 

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach.

  1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (Załącznik nr  8 ).
  2. W przypadku powierzenia wykonania prac podwykonawcom za działania podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.

 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

 

1.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 

1)       ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2)       zobowiązani są ustanowić  Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

3)       pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4)       jeżeli oferta konsorcjum (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.       Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

1)       musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

2)       sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej;

a)       dokumenty wspólne, takie jak:

§  oferta wg załącznika nr 2,

§  wykaz wykonanych robót budowlanych – wg załącznika nr 4 SIWZ,

§  dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

§  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia łącznie z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 7 SIWZ,

§  oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust.1 ustawy – wg załącznika nr 3 SIWZ,

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum,

b) oświadczenia i dokumenty, takie jak:

§  oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 24 ust.1 ustawy – wg załącznika nr 5 SIWZ – podpisuje każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy,

§  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru– składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,              w jakich te dokumenty mogą by składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

 

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)       posiadania wiedzy i doświadczenia;

§  w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie wykonali m.in. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie placu, ulicy lub chodniku o nawierzchni z kostki granitowej o wartości minimum 300.000 zł brutto i 1 robotę budowlaną objętą ochroną konserwatorską;

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

§  dysponują osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia a w szczególności uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej a także uprawnienia do wykonawstwa i nadzoru robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z przynależnością  do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  lub równoważnych;

 

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej:

§  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

2.       Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków oraz sprawdzenia kompletności   i poprawności na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych zgodnie z rozdziałem 11 SIWZ. Warunki będą oceniane wg formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich tych warunków.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki. Brak dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale 11 SIWZ lub ich nieuzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust.3 ustawy, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

 

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków               w niniejszym postępowaniu.

 

1.       Na ofertę składają się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału              w postępowaniu:

a)       oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych – stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ.

b)       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie wykonali m.in. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowiel ub remoncie  placu, ulicy lub chodnika o nawierzchni z kostki granitowej o wartości minimum 300.000,00 zł brutto i 1 robotę budowlaną objętą ochroną konserwatorską, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

c)       oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia a w szczególności uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej a także uprawnienia do wykonawstwa i nadzoru robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z przynależnością  do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnych  - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

 

d)       opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2.       Na ofertę składają się następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia            z postępowania o udzielenie zamówienia:

a)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia              w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych – stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3.       Pozostałe dokumenty:

a)       formularz ofertowy – przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2                  do SIWZ;

b)       Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów;

c)       Wykaz robót, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 6             do SIWZ; 

d)       kosztorys ofertowy na podstawie, których Wykonawca określił kwotę ryczałtową swojej oferty.

 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium.

 

1.       Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

2.       Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj.:

1)       pieniądzu,

2)       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)       gwarancjach bankowych,

4)       gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 2007 Nr 42, poz. 275).

 

3.       Wykonawca jest zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

 

4.       Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Mazowsze O/Bielsk 51 9042 1071 0260 0169 2000 0020

 

5.       W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 

6.       W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.       Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy.

 

Rozdział 13. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

1.       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt.2.

 

2.       Zamawiający dopuszcza się porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1)       pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,

2)       modyfikacje treści SIWZ,

3)       wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź Zamawiającego,

4)       wniosek o wyjaśnienie treści oferty i wyjaśnienie Wykonawcy,

5)       wniosek o wyjaśnienie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust.1 ustawy i wyjaśnienia Wykonawcy,

6)       wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust.3 ustawy,

7)       informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,

8)       informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,

9)       oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,

10)   wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy,

11)   oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

12)   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali                             z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

13)   zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

14)   informacje i zawiadomienia, o których mowa w art. 181 ustawy.

 

3.       Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

4.       Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana           w następnym w dniu przez Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

 

5.       Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającymi a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 

6.       Wykonawca posiada pełen dostęp do SIWZ i wszystkich jej załączników łącznie z dokumentacją projektową -na stronie internetowej Zamawiającego – ugbielsk.bip.org.pl.

 

7.       Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wszystkimi Wykonawcami w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania i na stronie internetowej.

 

8.       Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających piesemności postępowania.

 

9.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczone na stronie internetowej.

 

10.   Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany w tym zmiany terminów jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeśli to będzie niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnoście wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 

11.   Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  Bogdana Sieradzkiego i Ewę Bąkowską tel. 24 261 50 87

 

 

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.       Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Gmina Bielsk, 09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

 

OFERTA NA przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

 

Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk– II etap.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 29 lutego 2012 roku, godz. 1010

 

 

 

2.       Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)       osobę /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

2)       w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców – przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

 

3.       Pełnomocnictwo:

1)       w przypadku, gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo musi zawierać zakres upełnomocnienia,

2)       w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

a)       osobę udzielającą pełnomocnictwa,

b)       osobę upoważnioną do podpisania oferty lub,

c)       notariusza.

 

4.       Forma dokumentów i oświadczeń:

1)       dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii;

2)       w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

 

5.       Tajemnica przedsiębiorstwa.

1)       jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2003r nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zm.), informacje te muszą by oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.  Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostanie strony w ofercie lub osobno)

2)       zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, spowoduje ich odtajnienie.

6.       Informacje pozostałe.

1)       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych                 w niniejszej SIWZ,

3)       Oferta musi być sporządzona:

a)       w języku polskim,

b)       w formie pisemnej,

c)       pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

 

7.       Zaleca się, aby:

a)       ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,

b)       każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

c)       kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną cześć oferty),

d)       oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),

e)       Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokumentu potwierdzenia wniesienia wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W  przypadku wpłaty wadium w innej formie niż gotówka, Wykonawca winien dołączyć oryginał dokumentu.

 

8.       Zmiana / wycofanie oferty:

a)       zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b)       o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert,

c)       pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt.1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/ „WYCOFANIE OFERTY”,

d)       do  pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

9.       Zwrot oferty bez otwierania:

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci.

 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1.                 Ofertę należy złoży Zamawiającemu, Urząd Gminy Bielsk Pl. Wolności 3A., Sekretariat, w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku godz. 1000

 

2.       Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

 

3.                 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Bielsku , dnia 29 lutego 2012 roku o godz.1010

 

4.       Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

 

5.       Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6.       Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

 

7.       Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny.

 

1.       Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową.

 

2.       Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną, obejmującą koszty:

1)       wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego,

2)       których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

3)       inne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia; koszty obsługi geodezyjnej, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, zużycia wody, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy,

 

3.       Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w ofercie winna być ustalona jako ryczałt, kompletna i jednoznaczna. Cena ta nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji.

 

4.       Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.             W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

5.       Roboty zamienne  będą wyceniane na podstawie elementów cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym danego rodzaju robót.

 

6.       Wszystkie wartości określone w kosztorysach ofertowych oraz cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,             wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1.       Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

 

2.       W odniesieniu do Wykonawcy, którzy spełnili postanowione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

 

L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena

100%

 

Kryterium Cena = 100%

 

3.       Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty

Kryterium cena = ------------------------------------------------------------- x 100pkt.

                                   Cena badanej oferty

 

4.       Ocena końcowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków komisji przetargowej za w/w kryteria.

 

5.       W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

6.       Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza opierając się na podanym kryterium wyboru.

 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1.       Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem zasad wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

 

2.       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium oceny.

 

3.       W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzącym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy na zamówienie publiczne.

 

4.       Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i zamieszczona na stronie internetowej.

 

5.       Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.                 W zawiadomieniu Zamawiający poda nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby (miejsca zamieszkania) i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. W zawiadomieniu Zamawiający poinformuje również o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (podając uzasadnienie faktyczne i prawne) oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (podając uzasadnienie faktyczne i prawne). Informacje zawarte w zdaniu drugim zostaną także umieszczone na stronie internatowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

6.       Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania ,tj. w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 2), ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie przesłane zostało w inny sposób niż określony w art. 27 ust. 2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

 

7.       Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 6, jeżeli:

a)                   złożono tylko jedną ofertę;

b)                   nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

8.       Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

1.       Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

2.       Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

 

3.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

4.       Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                   w formach wymienionych w art. 148 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

5.       Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

 

6.       Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem                    na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Mazowsze O/Bielsk 51 9042 1071 0260 0169 2000 0020

 

7.       W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

8.       Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 

9.       Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi jako zabezpieczenie roszczeń z tytuły rękojmi za wady.

 

10.   Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady za wykonane roboty budowlane (36 miesięcy od daty odbioru końcowego).

 

11.   W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, stanowiący 30 % wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ( o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

 

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Istotne dla stron  postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr8 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany ustaleń zawartej umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia - zmiana terminu zakończenia robót oraz zmiana stawki i kwoty podatku VAT.

 

 

 

Rozdział 22. Inne informacje.

 

Nie przewiduje się:

1)       zawarcia umowy ramowej,

2)       ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3)       wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy Prawo zamówień publicznych –odwołanie oraz skarga do sądu.

 

Rozdział 24. Załączniki do SIWZ.

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia: Projekt budowlany przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

-        Projekt budowlany przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – KANALIZACJA DESZCZOWA, WODOCIĄG.

-        Projekcie budowlanym przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – ZAKRES ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ

-        Projekcie budowlanym przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – SZATA ROŚLINNA

-        Specyfikacja techniczna

-        Kosztorys nakładczy (jako materiał pomocniczy)

 

 

Dokumentacja:

 

Plan zagospodarowania pobierz>>
Specyfikacja pobierz>>
Decyzje pobierz>>
Drogowa pobierz>>
Kanalizacja deszczowa cz1 pobierz>>
Kanalizacja deszczowa cz2 pobierz>> 
Kanalizacja deszczowa cz3 pobierz>>
Mała architektura pobierz>>
Przedmiary pobierz>>
Studnia pobierz>>
Szata roślina pobierz>>

 

 

Powiadom znajomego