W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna


 Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna, czyli inaczej oszczędzanie energii, to nie tylko sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu produkcji energii, ale także realne źródło oszczędności. Około 70% energii zużywanej w budynkach pochłania ogrzewanie, dlatego warto zadbać o szczelne drzwi i okna oraz odpowiednio grube ściany. Należy przy tym jednak pamiętać, że działania te nie mogą odbyć się kosztem pogorszenia komfortu i utraty wentylacji pomieszczeń. 

Jednym z największych "pożeraczy" prądu wśród sprzętów domowych jest lodówka. Dokonując zatem zakupu nowych urządzeń należy zwracać uwagę na etykietę informującą o klasie energetycznej sprzętu, czyli po prostu - o ilości pobieranej przez nie energii.

Oszczędzanie energii powinno polegać przede wszystkim na jej racjonalnym lub jak najbardziej optymalnym zużyciu, a nie na odmawianiu sobie podstawowych wygód takich jak ciepło w domu, oświetlenie czy gotowanie potraw.

 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej:

Dyrektywa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (ramy dla ustalenia wymogów w zakresie ekoprojektowania oraz wstępnie zakwalifikowane grupy produktów: kotły, podgrzewacze, sprzęt AGD, silniki i inne)
Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (cel, mechanizmy i system zachęt oraz rozwój usług energetycznych)


POLSKIE AKTY PRAWNE:

Ustawa o efektywności energetycznej.

Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2166), która wprowadza zmiany przepisów korzystne zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i dla każdego obywatela. 

Celem regulacji jest, aby każdy, kto spełni określone wymagania (audyt efektywności energetycznej dla określonej inwestycji), otrzymał korzyść w postaci praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej (potocznie zwanych białymi certyfikatami).  


Środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 6 obowiązującej obecnie Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t. j . Dz. U. z 2021r. poz. 2166 z późn. zmian.) środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:
1.      realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2.      nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3.      wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4.      realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
5.      wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).
6.      realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 czerwca 2011 r. (art. 10) wskazywała natomiast następujące środki poprawy efektywności energetycznej:
1.      umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2.      nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3.      wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
4.      nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
5.      sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bielsk

Uchwalona w 2016 roku nowa ustawa o efektywności energetycznej zmodyfikowała listę środków poprawy efektywności energetycznej.
Gmina Bielsk realizuje zadania wynikające z ustawy poprzez zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych, termomodernizację budynków,  oraz zmianę wzorców zachowań. 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 3 Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej poniżej przedstawiono przegląd najważniejszych działań Gminy Bielsk oraz innych kluczowych podmiotów z jego terenu w zakresie związanym z efektywnością energetyczną, zrealizowanych w latach 2011-2021.

W roku 2021 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Bielsk" – dostawa i montaż 61 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Bielsk w następujących sołectwach: Bielsk, Bolechowice, Cekanowo, Ciachcin, Drwały, Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo-Wieś, Józinek, Kleniewo, Kłobie, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Niszczyce, Sękowo, Szewce, Śmiłowo, Tchórz, Zagroba, Zakrzewo, Zągoty.

Wartość zadania: 390.156,00 zł

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

„Wymiana kotła C.O. w Zespole Szkół nr 3 w Zagrobie” – wymiana kotła C.O. z kotła na paliwo stałe, na kocioł Leszka Hekla 45 kW z podajnikiem z motoreduktorem do kotła, ekogroszek

Wartość zadania: 15.090,00 zł

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

„Wymiana kotła C.O. w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim” – wymiana kotła C.O. z kotła na paliwo stałe, na kocioł KG 150kW, 5 klasa, ecodesign, ekogroszek

Wartość zadania: 40.305,00 zł zł

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

W roku 2020 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Demontaż i unieszkodliwianie płyt cementowo – azbestowych” - W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Utylizację ok 7 000 m2 płyt cementowo – azbestowych

Źródło finansowania: WFOŚiGW

Wartość zadania: 51 600,00

Kwota dofinansowania: 50 000,00

W roku 2019 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Klub MALUSZEK w Bielsku” - W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano:

Utworzenie w budynku po byłym przedszkolu 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Źródła finansowania: Rządowy Program „MALUCH +”

Wartość zadania: 1 125 000,00 zł

Kwota dofinansowania 900 000,00 zł

„Wymiana kotła C.O. w Szkole Podstawowej w Zągotach” – wymiana kotła C.O. z kotła na paliwo stałe, na kocioł KMB-R 200kW, ekogroszek

Wartość zadania: 47.080,00 zł

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

„Remont instalacji oświetleniowej w hali sportowej w Bielsku” - W ramach realizacji zadania przeprowadzono: Wymiana lamp oświetleniowych w hali sportowej i zapleczu

Źródła finansowania: Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019

Wartość zadania: 80 000,00 zł

Kwota dofinansowania 60 000,00 zł

„Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk” -  W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Utylizacja ok 6000 m2 płyt cementowo – azbestowych

Źródło finansowania: WFOŚiGW

Wartość zadania: 38 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 19 000,00 zł

W roku 2018 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

W roku 2017 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk” -  W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Utylizacja ok 5800 m2 płyt cementowo – azbestowych

Źródło finansowania: WFOŚiGW

Wartość zadania: 46 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 34 400,00 zł

W roku 2016 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”. W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciachcinie, w tym:

ocieplenie przegród budynku - ściany,
ocieplenie przegród budynku - stropy,
modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,
modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej,
modernizacja instalacji wewnętrznej (c.o., c.w.u.).
Źródła Finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Norweski Mechanizm Finansowy

Wartość zadania: 677 538,00 zł

Kwota dofinansowania: 465 148,00 zł

„Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk” -  W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Utylizacja ok 10 000 m2 płyt cementowo – azbestowych

Źródło finansowania: WFOŚiGW

Wartość zadania: 53 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 53 000,00 zł

„Zakup i dostawę fabrycznie nowego: ciągnika, ładowacza czołowego, wozu asenizacyjnego, kosiarki bijakowej na Oczyszczalnię w Bielsku” - w ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono:

1.       ciągnik z ładowaczem czołowym, –  100.000,00 zł netto

2.       wóz asenizacyjny – 27.500,00 zł netto,

3.       kosiarkę bijakową – 17.500,00 netto.

W roku 2015 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Remont świetlicy wiejskiej w Tłubicach” - W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono następujące prace:

Wymiana dachu, instalacji odgromowej,  stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji

Źródło finansowania: PROW 2007 – 2013 „Odnowa i Rozwój Wsi”

Wartość zadania: 95 386,61 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

„Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk” -  W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Utylizacja ok 10 000 m2 płyt cementowo – azbestowych

Źródło finansowania: WFOŚiGW

Wartość zadania: 53 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 53 000,00 zł

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk” - W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Modernizacje linii technologicznej oraz budynków oczyszczalni ścieków

Źródło finansowania: w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” program Rozwój Obszarów Wielskich na lata 2007 – 2013 (umowa Nr 00 106-6921-UM0700067/11).

Wartość zadania: 6.579.899,99 zł

Kwota dofinansowania: 4.000.000,00 zł

W roku 2014 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Remont świetlicy wiejskiej w Ciachcinie” - W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono: Prace na montażu instalacji c.o. wraz z kotłem i termą c.w.u. oraz remoncie kotłowni.

Źródło finansowania: PROW 2007 – 2013 „Odnowa i Rozwój Wsi”

Wartość zadania: 44 340,63 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

W roku 2013 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk” -  W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Utylizacja ok. 3 500 m2 płyt cementowo – azbestowych

Źródło finansowania: WFOŚiGW

Wartość zadania: 37 751,62 zł

Kwota dofinansowania: 37 751,62 zł

W roku 2012 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk” - W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono:

Utylizacja ok. 13 000 m2 płyt cementowo – azbestowych

Źródło finansowania: WFOŚiGW

Wartość zadania: 75 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

W roku 2011 Gmina Bielsk zrealizowała następujące zadania:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego i gminy Bielsk i Bulkowo.” - W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono następujący zakres prac:

Wymiana instalacji c.o. w szkole podstawowej w Bielsku

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Wartość zadania: 260 315,71 zł

Kwota dofinansowania: 182 221,00 zł

Powiadom znajomego