URZĄD STANU CYWILNEGO

     Urząd Stanu Cywilnego prowadzi rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów dla gminy Gozdowo

    Sprawy związane z USC załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy – pokój  Nr 4

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz.U. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia, oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. z 1998r. Nr 136, poz. 884 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami),
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998, Nr 51, poz. 318).

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Wyżej wymienione odpisy oraz zaświadczenia wydaje się:

 • na wniosek sądów lub innych organów państwowych,
 • osoby, której stan cywilny został stwierdzony w akcie,
 • jej wstępnego,
 • jej zstępnego,
 • rodzeństwa,
 • małżonka lub przedstawiciela ustawowego,
 • na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny.