K O M U N I K A T

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie wyborów ławników na lata  2012 -  2015

 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) właściwe terenowo Rady Gmin winny dokonać wyboru ławników sadowych na lata 2012 – 2015 do końca października 2011r.

 Z terenu Gminy Bielsk wybranych winno być:

·          2 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku,
w tym 1 ławnik do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

·          2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku,    w tym 1 ławnik do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat,

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)     nie przekroczył 70 lat,

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)     radni rady gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia      publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 7) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

  Dokumenty wymienione w punkcie 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż
3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście , o której mowa w punkcie   7.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Bielsk.

Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych można składać w Urzędzie Gminy w Bielsku pok. nr 111, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, pok. nr 113, tel. 24 2615505, oraz inspektor ds. obsługi Rady Gminy   tel. 242615041.

 Niezbędne do zgłoszenia druki dostępne są w Urzędzie Gminy Bielsk pok. nr 107 oraz
na stronie BIP – www.ugbielsk.bip.org.pl

                                                                                         Wójt Gminy Bielsk                                                                                            Józef Jerzy Rozkosz

Załączniki:

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika-1.pdf

oswiadczenie_kandydata-wzor2.pdf

oswiadczenie_kandydata_wzor3.pdf

oswiadczenie_kandydata-wzor4.pdf

wykaz_osob_popierajacych-wzor5.pdf

zaswiadczenie_lekarskie-wzor6.pdf 

druk_ministerstwo_sprawiedliwosci_krajowy_rejestr_karny.pdf