Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach - treść w załączniku poniżej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące elementy:

Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania ,przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

 Załączniki:

Dz. U. 2019 poz. 631