W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Pismo o wydanie opinii

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RRiRG.S.6220.3.2023
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Bielsk, dnia  18.08.2023 r.RRiRG.S.6220.3.2023

 

                                                                 Wg. rozdzielnika 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 64 ustawy z dnia 03 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) wnioskuję o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na.: 

„Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Bronowo Zalesie – Sierpc, polegający na usunięciu istniejącego i budowie nowego odcinka rurociągu stal DN300 na przekroczeniu rowu wodnego” powiat płocki, województwo mazowieckie

które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko;”.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wódy Polskich.

 

Urząd Gminy w Bielsku informuje, iż dla przedmiotowego terenu zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy Bielsk, obręb Zągoty został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący swym zasięgiem m.in. obręb Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy, Zągoty - Uchwała Nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010 r., który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 196, poz. 5441 z 25 listopada 2010 r., zmieniony uchwałą Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod  poz. 913. Przedmiotowy teren oznaczony symbolem PU tj. tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów i usług.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

W załączeniu:

·         Kopia wniosku;

·         karta informacyjna przedsięwzięcia; 

·         poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

·         mapa w skali zapewniającej czytelność z przedstawionymi danymi z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

·         wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

·         Zapis w formie elektronicznej na nośniku CD;

 

Otrzymują:
1.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska + (załączniki)
     ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2.   Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Zarząd Zlewni we Włocławku + (załączniki)
ul. Okrzei 74a, 87- 800 Włocławek;
3.   Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Płocku + (załączniki)
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock;
4.   Andrzej Zalewski, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie;
5.   Bartosz Mokszan,
6.   Wiesław Piechowski,
7.   Sołtys Wsi Zągoty – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń;
8.   Biuletyn informacji publicznej;
9.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielsku;
10.UG a/a.

Załączniki

Powiadom znajomego