W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Pismo o wydanie opinii co do konieczności ooś

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RRiRG.S.6220.2.2024
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Bielsk, dnia  02.04.2024 r.RRiRG.S.6220.2.2024 

                                                                 Wg. rozdzielnika 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 64 ustawy  z dnia 03 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 

„budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w obrębie Sękowo, gm. Bielsk, na obszarze działek ewid. o numerach: 129/1 104/1”  powiat płocki, województwo mazowieckie.

które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a tj. „zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

 

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

 

- z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych;”.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wódy Polskich.

 

Urząd Gminy w Bielsku informuje, iż dla przedmiotowego terenu zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy Bielsk nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu.

 

W załączeniu przekazuję w wersji elektronicznej na płycie CD zapis w formie pliku PDF oraz DOC

-         wniosku;

-         karty informacyjnej przedsięwzięcia; 

-         poświadczoną przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

-         mapa w skali zapewniającej czytelność z przedstawionymi danymi z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

-         wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Otrzymują: 

1.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska + (załączniki)
     ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2.   Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Zarząd Zlewni we Włocławku + (załączniki)
ul. Okrzei 74a, 87- 800 Włocławek;
3.   Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Płocku + (załączniki)
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock;
4.   RES PROJECT 30 Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin,
5.   Longin Piotr Lewandowski;
6.   Gmina Bielsk;
7.   Sołtys Wsi Sękowo - tablica ogłoszeń;
8.   Sołtys Wsi Machcino – tablica ogłoszeń;
9.   Sołtys Wsi Niszczyce-Pieńki – tablica ogłoszeń;
10.Biuletyn informacji publicznej;
11.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielsku;
12. UG a/a.

 

Pismo o wydanie opinii o konieczności ooś

Załączniki

Powiadom znajomego