W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Powrót

Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2022 r.

Załącznik Nr 3

                                                                                   do Regulaminu

Zamówień Publicznych

 

Bielsk, dnia 14.06.2022 r.RRiRG.S.6232.2.2022

                           

                                                                                                                                                    

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bielsk,  09-230 Bielsk  ul. Plac Wolności 3A, NIP – 7743223907.W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia w ramach zapytania cenowego dla przedsięwziecia pn. Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2022 r obejmującego:

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a)     załadunek, transport do miejsca utylizacji, 

b)    utylizację odpadów Zgodnie ze złożonymi wnioskami zainteresowanych osób szacunkowa ilość wyrobów do usunięcia wynosi: 87,50 Mg (1m2 = 0,017 Mg, 1Mg = 58,824 m2). Zakres prac może obejmować: - prace kompleksowe tj. demontaż płyt azbestowych, ich załadunek, transport oraz utylizację, lub: - prace niepełne tj. odbiór płyt azbestowych złożonych na posesjach prywatnych właścicieli, ich załadunek, transport oraz utylizację Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanej wyżej ilości odpadów zawierających azbest, tj. zmniejszenie w przypadku rezygnacji właścicieli posesji lub zwiększenie w miarę posiadanych środków. 

Wykonawca w ramach oferowanej ceny powinien zapewnić: 
a)     nadzór osoby mającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

b)    organizację i zabezpieczenie placu rozbiórki,

c)     uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub z nimi związanych,

d)    prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi, 

e)     ustalenie z zainteresowanym mieszkańcem terminu demontażu pokryć dachowych z eternitu, 

f)     odebrania pokryć dachowych z eternitu z posesji,

g)    utylizację odpadów. 

h)     wykonanie 20 zdjęć podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca uzgodni telefonicznie lub osobiście z zainteresowanymi mieszkańcami datę demontażu wyrobów zawierających azbest i jego wywozu. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest pochodzącego z demontażu nie może przekroczyć 30 dni od dnia zakończenia demontażu na danej posesji, lecz nie później niż do dnia obowiązywania umowy. Wykonawca niezwłocznie po ustaleniu terminu demontażu przekaże Zamawiającemu informację o tym terminie. Wykonanie robót musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także prawidłowe dokumentowanie całego procesu. Odbiór robót dokonywany będzie z udziałem właściciela wyrobów zawierających azbest wraz z przekazaniem przez Wykonawcę stosownych dokumentów, w tym karty przekazania odpadu, stwierdzającej zdeponowanie odpadów na specjalistycznym składowisku. Potwierdzeniem faktycznym wykonanych prac, polegających na demontażu i odbiorze, będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela budynku oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający jednocześnie ilość zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest. Potwierdzeniem utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących, z danej posesji będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie 
UWAGA! Usługa w zakresie zadania Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielsk w 2022 r zostanie realizowana wyłącznie w ramach uzyskanego dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.

 

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

       W związku z finasowaniem zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

 

 

B. PODMIOT ZAMÓWIENIA :  

 

Zamówieniem niniejszym objęte są następujące podmioty: 

Osoby posiadające nieruchomości na terenie Gminy Bielsk, na który należy wykonać demontaż wraz z odbiorem i utylizacją lub wyłącznie odbiór i utylizację pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, lub innych wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

 

C.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1.     Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 16.09.2022 r. 

2.     Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.     Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.     Przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji zadania będą: Sławomir Pietera – Inspektor.

5.     Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy: 

a)     zaistnieje konieczność rozszerzenia lub zmniejszenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami, 

6.     Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Faktura z 30 dniowym terminem płatności od dania wpłynięcia do Urzędu Gminy w Bielsku.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZADANIA: 16.09.2022 r.

 

IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

 

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22.06.2022 r. godz. 10:00;

Dopuszcza się złożenie oferty:

 

– w formie pisemnej na adres: pok. 111, piętro I sekretariat Urzędu Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk

                                                                            

– za pośrednictwem faksu                                                      24 265 01 05

   lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej                             gmina@bielsk.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 r. godz. 10:15 pok. 105, piętro I sekretariat Urzędu Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk

 

VI. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ : 

 

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków;

2)   kopię potwierdzonych za zgodność uprawnień i wymaganych zezwoleń do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

 

1. Określenie wag procentowych kryteriów:  

a)     Cena – 100 %

 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE :

 

1.     Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.

2.     Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

3.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

4.     Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest dostarczyć projekt umowy zgodny z zapisami niniejszego zapytania cenowego (w szczególności określenie właściwego zakresu usługi). Za istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Zamawiający uznaje w szczególności te zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji pozostałych zapisów umownych w drodze negocjacji.

5.     Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z zapisami niniejszego zapytania cenowego.

6.     W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

7.     Ewentualne pytania dotyczące przygotowania oferty należy kierować do: Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk, nr fax: 24 265 01 05 lub gmina@bielsk.pl

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)     unieważnienia postępowania bez wskazania przyczyn,

b)    dokonania wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

 

 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   

1.      30 dni od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO DO CELÓW PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.     W związku z finasowaniem zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

XI. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Urząd Gminy Bielsk  reprezentowany przez Wójta Gminy Bielsk.

2. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: Urząd Gminy Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk, tel.: 24 265-01-01, e-mail: gmina@bielsk.pl

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Bielsk, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk.pl 

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach:  

a) wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz innych przepisów prawa regulujących działanie samorządu gminnego.

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie:

a) naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań,

c) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Bielsk  na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których posiadamy uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

9. W przypadkach, w których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

12. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

13. Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Załączniki:

 

1/ Załącznik nr 1 - OFERTA WYKONAWCY W TRYBIE  ZAPYTANIA CENOWEGO

2/ Załącznik nr 2 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

3/ Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

 
                                                                                 

Otrzymują:

1.     Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
*/ niepotrzebne skreślić

Załączniki

Powiadom znajomego