W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk

 

Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl

 

NIP: 776-115-17-33

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP

 

Wróć

Organizacje pozarządowe

Projekt - „Program współpracy Gminy Bielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 - 2020”

 

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Bielsk do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na lata 2018-2020. Propozycje prosimy wnosić do dnia 14 listopada 2017r. w Sekretariacie (pokój nr 111) Urzędu Gminy Bielsk Plac Wolności 3a 09-230 Bielsk  lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bielsk.pl w tym samym terminie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok , najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html .

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

1)      celów współpracy - § 2 programu,

2)      zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

3)      form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,

4)      priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -34 programu,

5)      podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,

6)      innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.

 

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1)      opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,

2)      dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

3)      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2018:

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl , a   w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Bielsk  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015


Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Bielsk  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

 


 

 

Projekt Programu współpracy Gminy Bielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2017”

 

projekt_programu_wspolpracy_gminy_bielsk_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_lata_2015_2017.pdf

 

 

 

W dniu 23 lutego zostały podpisane umowy z nstp. organizacjami pozarządowymi:

Lp.

Nazwa zadania
Wnioskodawca

Kwota dotacji

na zadanie w zł.

1.

Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie miejscowości Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

 

LKS Zryw Bielsk

 

68. 000

2.

Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie miejscowości Cekanowo ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

 

LZS „VICTORIA” Cekanowo

16. 000

3.

 

 

 

 

Organizacja na obiektach sportowych w sołectwie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego.

 

 

Bielsk Klub Brydżowy

GOK card’s Bielsk

 

 

8. 000

RAZEM :

 

92. 000

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244), Wójt Gminy Bielsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bielsk w 2012 r.

 

 

Lp.

Nazwa  zadania
Wnioskodawca

Kwota dotacji

na zadanie w zł.

1. 

Prowadzenie  dla dzieci i młodzieży   zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie miejscowości Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem piłki  nożnej.

 

LKS Zryw Bielsk

 

68. 000

2.

Prowadzenie  dla dzieci i młodzieży   zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie miejscowości Cekanowo ze szczególnym uwzględnieniem piłki  nożnej.

 

LZS „VICTORIA” Cekanowo

16. 000

3. 

 

 

 

 

Organizacja na obiektach sportowych w sołectwie Bielsk imprez, zawodów  i rozgrywek sportowych z udziałem  mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego.

 

 

Bielsk Klub Brydżowy

GOK card’s Bielsk

 

 

8. 000

RAZEM :

 

92. 000

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych – brak

 

 

Oferty, które nie otrzymały dotacji – brak

 

 

Wójt Gminy Bielsk

Józef Rozkosz

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Bielsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

I.      Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Gmina ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania:

 

  Lp.

 

Nazwa  zadania

Kwota

dotacji na zadanie

zł.

1. 

Prowadzenie  dla dzieci i młodzieży   zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie miejscowości Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem piłki  nożnej.

68. 000

2.

Prowadzenie  dla dzieci i młodzieży   zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie miejscowości Cekanowo ze szczególnym uwzględnieniem piłki  nożnej.

16. 000

3. 

Organizacja na obiektach sportowych w sołectwie Bielsk imprez, zawodów  i rozgrywek sportowych z udziałem  mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego.

8. 000

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1.    Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.).

2.    Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania.

3.    Minimum 90 % uczestników biorących udział w/w zajęciach musi być zameldowana i zamieszkiwać na terenie Gminy Bielsk (lista uczestników z adresem zamieszkania)- aktualizacja po każdej zmianie.

4.       Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, działalność gospodarczą działalność polityczną i religijną.

5.         Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej kwoty.

III. Termin realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2012 roku, jednakże termin rozpoczęcia działań objętych dotacją z budżetu Gminy Bielsk nie może być wcześniejszy od daty zawarcia umowy.

   IV. Warunki realizacji zadania

 

1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt III 8 oferty

- dotyczącej realizacji innych zadań ):

-   działania bezpośrednio związane z realizacją zadania,

-   prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,

-    regulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją zadania, w tym również podatków i składek od osób fizycznych zatrudnionych przy projekcie.

2.   Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację i rozliczenie zadania.

-        Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.), powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców (pkt V 4 oferty-dotyczącej innych zadań).

3.    Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Bielsk, w następującym brzmieniu:

„Zadanie/nazwa zadania zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu/ dofinansowaniu ze środków Gminy Bielsk”; „Publikacja została wydana dzięki finansowaniu/ dofinansowaniu ze środków Gminy Bielsk”.

4.   Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

-   kadrę:

          specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;

         przeszkolonych wolontariuszy.

-        bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania,

-         dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizację zadań o podobnym charakterze (np. recenzje, fotografie, foldery) o ile takie zadania były przez podmiot realizowane.

Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o ww. kryteria.

Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223

Pouczenie:

Za podwykonawcę należy uznać organizację pozarządową, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (inne, niż ten, który składa ofertę) lub przedsiębiorcę, który współrealizuje część zadania publicznego (mogącą samodzielnie stanowić wyodrębnioną całość) poprzez sprzedaż usług, których zakup - za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji - dokonuje podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin i warunki składania ofert.

1.       Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

2.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 111), codziennie w godz. 7:30-15:30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do sekretariatu) lub przesyłać na adres: Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A, 09 – 230 Bielsk (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Pouczenie:

1.      Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

2.    W trakcie pracy komisja konkursowa może poprosić oferenta o dodatkowe informacje dotyczące oferty. Ewentualne uzupełnienia i wyjaśnienia oferty nie mogą dotyczyć kwestii formalnych oferty, a w części merytorycznej nie mogą zmienić zakresu proponowanego zadania.

Przed złożeniem oferty stosownych wyjaśnień mogą udzielać:

- Pracownicy Urzędu Gminy w Bielsku : Mariusz Piechowski i Bogdan Sieradzki   (pok. 106) , tel. 24 2615505 codziennie w godz. 7:30-15:30.

 

 

VI.   Wymagana dokumentacja - warunki formalne

Dokumenty podstawowe:

1.     Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Pouczenie:

1.   Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

2.   Oferta musi być wypełniona komputerowo lub czytelnie długopisem.

3.      Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.

4.    W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.

5.    W miejscach do tego wskazanych należy podać daty oraz wstawić odpowiednie informacje.

2.    Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

3.   W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4.   Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotacje podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Pouczenie:

1.        Ofertę, i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

2.   Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

3.     W przypadku gdy załączniki do oferty są składne w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

4.    W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

5.      W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych (dział VI pkt. 1-4).)

 

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości .

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania, od pracownika wydziału/biura, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

-     zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy,

-      w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Pouczenie:

1.   załączniki powinny być:

a.   sporządzone na drukach zgodnych z procedurą konkursową,,

b.   wypełnione prawidłowo i zgodne ze złożoną ofertą,

c.   zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji,

2.      aktualizacja nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując zmniejszenie wkładu własnego poniżej określonego w dziale II pkt. 3 ogłoszenia (w przypadku ubiegania się o wsparcie realizacji zadania).

VII.    Termin i tryb wyboru oferty

1.    Oceny złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa.

2.     Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Bielsk.

3.     Wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokona Wójt Gminy Bielsk w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie do 29 lutego 2012 r.

4.      Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielsku oraz na stronie internetowej www.bielsk.pl ).

5.      Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.

6.     Od wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

7.   Zarządzenie Wójta Gminy Bielsk jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.

8.    Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym, wymaga formy pisemnej.

Wójt Gminy Bielsk zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

VIII.        Kryteria wyboru ofert

1.             Kryteria formalne:

1)    ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536),

2)    ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V ogłoszenia,

3)    ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI ogłoszenia.

2.   Kryteria merytoryczne:

1)    wartość merytoryczna projektu (w tym w szczególności: celowość projektu, jego atrakcyjność i poziom merytoryczny, charakter i zasięg, liczba odbiorców, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram prac, szczegółowość opisu projektu),

2)     koszt realizacji projektu: (w tym w szczególności: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów) ,

3)    wysokość wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji,

4)    korzystanie z innych źródeł finansowania projektu,

5)      doświadczenia Gminy Bielsk w zakresie dotychczasowej współpracy z oferentem i ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji,

6)    dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,

7)    możliwość realizacji zadania przez oferenta, tj. baza lokalowa i zasoby rzeczowe,

8)   współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu,

9)   zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu.

IX.     Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536),

zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2010 r. przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwotę 92 000,00 zł.

W 2011 r. przeznaczono na realizację tych zadań kwotę 92 000,00 zł.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym

Termin realizacji zadania: Zadanie powinno być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2012 roku, jednakże termin rozpoczęcia działań objętych dotacją z budżetu Gminy Bielsk   nie może być wcześniejszy od daty zawarcia umowy.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Minimum 90 % uczestników biorących udział w/w zajęciach musi być zameldowana i zamieszkiwać na terenie Gminy Bielsk (lista uczestników z adresem zamieszkania).

 

Dofinansowanie obejmuje:

1.   Koszty bezpośrednie:

1)      wynagrodzenie kadry szkoleniowej (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło, z wyjątkiem umów o pracę) - wysokość dofinansowania nie może przekraczać 35 % kwoty dotacji.

2)      wynajem obiektów,

3)      utrzymanie obiektu własnego w zakresie realizacji zadania (media, jak np.: energia, woda, CO, paliwo grzewcze),

4)      zakup sprzętu sportowego

5)      konserwacja i renowacja sprzętu sportowego,

6)      ubezpieczenie zawodników

7)      zakup wody,-dozwolonych leków i odżywek;

       8)   wpisowe, licencje zawodników i trenerów oraz klubowe

       9)   opieka medyczna

       10) obsługa techniczna podczas rozgrywek ligowych na terenie gminy Bielsk,

11) obsługa sędziowska podczas rozgrywek ligowych na terenie gminy Bielsk,

12) transport zawodników/sprzętu na obozy i zawody sportowe,

13) inne koszty zaakceptowane przez Wójta gminy Bielsk.

2.    Obsługę administracyjną i finansowo-księgową zadania - wysokość dofinansowania nie może przekraczać 10 % kwoty dotacji i nie obejmuje wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, opłat pocztowych, bankowych, abonamentów telefonicznych, zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.

3.      Promocję zadania (np.: ulotki, plakaty, banery) - wysokość dofinansowania nie może przekraczać 10 % kwoty dotacji.

Oferenci zobowiązani są do podania w harmonogramie - punkt III.9 oferty - liczby zawodników objętych szkoleniem.

Wszystkie zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadania i finansowane z dotacji (w tym również podatki i składki od umów zawartych z osobami fizycznymi) muszą zostać uregulowane nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania. W związku z tym w harmonogramie - punkt III.9 oferty - należy uwzględnić tego rodzaju działania.


 

Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Bielsk

Termin realizacji zadania: Zadanie powinno być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2012 roku, jednakże termin rozpoczęcia działań objętych dotacją z budżetu gminy Bielsk nie może być wcześniejszy od daty zawarcia umowy.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Dofinansowanie obejmuje:

1.   Koszty bezpośrednie:

1)                   wynajem obiektów,

2)                    wynajem niezbędnego sprzętu

3)                   obsługa sędziowska

4)                    obsługa techniczna

5)                    opieka medyczna

6)                   transport zawodników/sprzętu

7)                   ubezpieczenie

8)                   inne koszty zaakceptowane przez Wójta Gminy Bielsk.

2.    Obsługę administracyjną i finansowo-księgową zadania - wysokość dofinansowania nie może przekraczać 10 % kwoty dotacji i nie obejmuje wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, opłat pocztowych, bankowych, abonamentów telefonicznych, zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.

3.      Promocję zadania (np.: ulotki, plakaty, banery) - wysokość dofinansowania nie może przekraczać 10 % kwoty dotacji.

Wszystkie zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadania i finansowane z dotacji (w tym również podatki i składki od umów zawartych z osobami fizycznymi) muszą zostać uregulowane nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania. W związku z tym w harmonogramie - punkt III.9 oferty - należy uwzględnić tego rodzaju działania.

 

Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej

Termin realizacji zadania: Zadanie powinno być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2012 roku, jednakże termin rozpoczęcia działań objętych dotacją z budżetu gminy Bielsk nie może być wcześniejszy od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Dofinansowanie obejmuje:

1.   Koszty bezpośrednie.

2.    Obsługę administracyjną i finansowo-księgową zadania - wysokość dofinansowania nie może przekraczać 10 % kwoty dotacji i nie obejmuje wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, opłat pocztowych, bankowych, abonamentów telefonicznych, zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp.

3.      Promocję zadania (np.: ulotki, plakaty, banery) - wysokość dofinansowania nie może przekraczać 10 % wnioskowanej kwoty dotacji.

Wszystkie zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadania i finansowane z dotacji (w tym również podatki i składki od umów zawartych z osobami fizycznymi) muszą zostać uregulowane nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania. W związku z tym w harmonogramie - punkt III.9 oferty - należy uwzględnić tego rodzaju działania.

Wzór oferty>>
Wzór sprawozdania>>
Wzór umowy>>
Zarządzenie>>

 

Załączniki

Powiadom znajomego