W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Bielsk

Plac Wolności 3a

09-230 Bielsk


Tel.  (24) 265-01-01

Fax  (24) 265-01-05

email: gmina@bielsk.pl

strona internetowa: www.bielsk.pl


NIP: 774-322-39-07

REGON: 611015566

Identyfikator gminy TERYT: 1419012

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na platformie ePUAP: /opk6uq100y/SkrytkaESP


Ogłoszenia i komunikaty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                   Bielsk, dn. 15.01.2019r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bielsk

z dnia 15 stycznia 2019r.

 

           Wójt Gminy Bielsk działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych na dziki w związku z zagrożeniem ASF.

Koło Łowieckie „Kniaź” – obwód łowiecki nr 221   - polowania zbiorowe w dniu 19.01.2019 rok oraz 26.01.2019 roku.

Koło Łowieckie   „TROP-PŁOCK” – obwód łowiecki 261   (Goślice, Tchórz)- polowanie zbiorowe w dniu 26.01.2019 roku   w godz. 8.00 – 15.00.  

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bielsku oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielsk www.ugbielsk.bip.org.pl

 

                                                                                                                             

                                                                              Wójt

                                                                             Józef Jerzy Rozkosz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła Łowieckiego Kniaź w Płocku informuje, że zaplanowane polowanie zbiorowe z dnia 29.12.2018 roku zostaje przesunięte na dzień 22.12.2018 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                       Bielsk, dn. 19.11.2018r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bielsk

z dnia 19 listopada 2018r.


Wójt Gminy Bielsk działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich- sezon 2018/2019

1.      Koło Łowieckie „Lira”   – obwód łowiecki nr 207

Data polowania

Godziny rozpoczęcia – zakończenia polowania

Miejsce polowania

24.11.2018

8.00-15.00

Kędzierzyn – olszyny

01.12.2018

8.00-15.00

Cekanowo –bagna

08.12.2018

8.00-15.00

Umienino- trzcinowiska

15.12.2018

8.00-15.00

Cekanowo – Jączewo

01.01.2019

9.00-15.00

Umienino- trzcinowiska

05.01.2019

8.00-15.00

Machcinko- olszyny

12.01.2019

8.00-15.00

Umienino – olszyny

09.02.2019

8.00-15.00

Kędzierzyn – olszyny

23.02.2019

8.00-15.00

Cekanowo - bagna

 

2.      Koło Łowieckie „Kniaź” – obwód łowiecki nr 221

Data polowania

Godziny rozpoczęcia – zakończenia polowania

Miejsce polowania

25.11.2018

8.00 -   16.00

Obw. 221

09.12.2018

8.00   - 16.00

Obw. 221

15.12.2018

7.15   - 16.00

Żukowo, Ciachcin

29.12.2018

7.15 – 16.00

Jaroszewo, Zagroba

05.01.2019

8.00 – 16.00

Obw. 221

12.01.2019

8.00 – 16.00

Obw. 221

20.01.2019

8.00 – 16.00

Obw. 221

27.01.2019

8.00 – 16.00

Obw. 221

10.02.2019

8.00 – 16.00

Obw. 221

23.02.2019

8.00 – 16.00

Obw. 221

3.      Koło Łowieckie „Trop-Płock” – obwód łowiecki nr 261

Data polowania

Godziny rozpoczęcia – zakończenia polowania

Miejsce polowania

25.11.2018

8.00 - 16.00

Goślice, Tchórz, gm. Bielsk

16.12.2018

8.00 - 16.00

Goślice, Tchórz, gm. Bielsk

22.12.2018

7.00 - 16.00

Goślice, Tchórz, gm. Bielsk

29.12.2018

7.00 – 16.00

Goślice, Tchórz, gm. Bielsk

 

4.      Wojskowe Koło Łowieckie „BATALION” – obwód łowiecki nr 208

Data polowania

Godziny rozpoczęcia

Miejsce polowania

15.12.2018

7.30

Pęszyno, gm. Bielsk

12.01.2019

8.00

Pęszyno, gm. Bielsk

 

 

5.      Koło Łowieckie „PETROPONOWA” – obwód łowiecki 206

Data polowania

Godziny rozpoczęcia – zakończenia polowania

Miejsce polowania

16.12.2018

8.00-15.00

Obwód 206 położony na terenie gm. Bielsk

13.01.2019

8.00-15.00

Obwód 206 położony na terenie gm. Bielsk

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bielsku oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielsk www.ugbielsk.bip.org.pl

 

                                                                                                                                                                                    W Ó J T

                                                                                                                      Józef Jerzy Rozkosz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RRiRG.6840.01.2018                                                                                 Bielsk, 16.11.2018r.

 

WÓJT   GMINY   BIELSK

O G Ł A S Z A

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku, stanowiącej własność Gminy Bielsk.

 

I. Oznaczenie i opis nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 112 o pow. 3,89 ha ma kształt regularny (wielobok), niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 60, w odległości około 500m od centrum Bielska, brak uzbrojenia. Zjazd do działki z drogi krajowej. Działka leży w terenie płaskim. Na działce znajduje się zbiornik wodny (basen). Brzegi basenu są wybudowane. Wokół basenu w niewielkiej odległości znajdują się liczne drzewa iglaste i liściaste. Działka nie jest ogrodzona.

Dla wymienionej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta PL1P/00026900/2 przez VI Wydział   Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Nieruchomość wolna od długów. Jest w dzierżawie, umowa obowiązuje do 30 listopada 2018r.

 

  II. Działka   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego      uchwałą   Nr   261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010r, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 196, poz. 5441 z 25 listopada 2010r, zmienionego uchwałą    Nr   78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym   Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012r, poz. 913 przeznaczona jest pod budownictwo usługowe   turystyki i rekreacji oznaczonej symbolem A1UTR. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usług   gastronomicznych, hotelowych i innych związanych z rozrywką i wypoczynkiem oraz obiektów opieki zdrowotnej. Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującym planem.

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28 0 000,00 zł + 23% podatek VAT, tj. 64.400,00zł = 344.400,00 zł – słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta   złotych

 

IV . Wysokość wadium   50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych   3444,00 (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote) .

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku, stanowiącej własność Gminy Bielsk odbył się 9 października 2018r.

 

V. II publiczny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu   20 grudnia   2018 r, o godz.10ºº w Urzędzie Gminy w Bielsku – Plac Wolności 3A – w sali nr 105.  

VI . W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy Bielsk w gotówce najpóźniej w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. ( włącznie) na rachunek Gminy Bielsk w   Banku Spółdzielczym Mazowsze o/Bielsk nr  51904210710260016920000020 i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

VII. Wadium: 1.wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 2.zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt VIII ppkt1, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: a) odwołania przetargu, b) zamknięcia przetargu, c) unieważnienia przetargu, d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencji gruntów i budynków.

VIII . Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości, którą nabywca winien wpłacić na konto Urzędu Gminy w Bielsku nr 30904210710260016920000010 przed podpisaniem aktu notarialnego, pomniejszona o kwotę wadium.

X . W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Urząd Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Bielsk.

XI. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę nieruchomości.

XII . W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, Wójt Gminy Bielsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .

 

XIII . Informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielsku (pokój nr 101 – I piętro) lub telefonicznie pod nr (24)2650106 – P. Zofia Matyjasik-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   RRiRG.6840.02.2018                                                                                                            Bielsk , 15.10.2018r.


         WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BIELSK, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

                                                                                               INFORMACJA

Wójt Gminy Bielsk na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994   z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr 243/XL/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 3 października 2018r. podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości   stanowiącej własność Gminy Bielsk, przeznaczonej do sprzedaży.

                                                                                

 


Położenie

nieruchomości


Oznaczenie nieruchomości

Pow.

działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości


Sposób zbycia


Kędzierzyn


Kw nr- PL1P/00062997/2 -

działka nr   15/1   


  924 m.kw.  Nieruchomość       zabudowana budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym,   działka   o nieregularnym kształcie (wydłużony   czworobok)


Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Bielsku nr 123/XVII/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku, jak również z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenie upraw rolnych.  

 


 

9888,00 zł – słownie:     dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, do ceny nie będzie doliczony podatek Vat

     


W formie przetargu ustnego ograniczonegoOsoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z   późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski do dnia
27 listopada 2018r. .


Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Płockim, a także zostaje umieszczony na stronie internetowej urzędu www.ugbielsk.bip.org.pl.


Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 102, lub telefonicznie – nr tel. (24) 26 50 106 , osobą upoważnioną do kontaktu jest Zofia Matyjasik .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RRiRG.6840.01.2018                                                                                                     Bielsk, 6.09.2018r.

 

 

WÓJT   GMINY   BIELSK

O G Ł A S Z A

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku, stanowiącej własność Gminy Bielsk.

 

I. Oznaczenie i opis nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 112 o pow. 3,89 ha ma kształt regularny (wielobok), niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 60, w odległości około 500m od centrum Bielska, brak uzbrojenia. Zjazd do działki z drogi krajowej. Działka leży w terenie płaskim. Na działce znajduje się zbiornik wodny (basen). Brzegi basenu są wybudowane. Wokół basenu w niewielkiej odległości znajdują się liczne drzewa iglaste i liściaste. Działka nie jest ogrodzona.

Dla wymienionej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta PL1P/00026900/2 przez VI Wydział   Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Nieruchomość wolna od długów. W chwili obecnej jest w dzierżawie, umowa obowiązuje do 30 listopada 2018r. .

 

  II. Działka   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego      uchwałą   Nr   261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010r, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 196, poz. 5441 z 25 listopada 2010r, zmienionego uchwałą    Nr   78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym   Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012r, poz. 913 przeznaczona jest pod budownictwo usługowe   turystyki i rekreacji oznaczonej symbolem A1UTR. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usług   gastronomicznych, hotelowych i innych związanych z rozrywką i wypoczynkiem oraz obiektów opieki zdrowotnej. Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującym planem.

 

III. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350 000,00 zł + 23% podatek VAT, tj. 80.523,00zł = 430.623,00 zł – słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote

 

IV . Wysokość wadium   50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych   4.306,23 /słownie: cztery tysiące trzysta sześć złotych 23/100 /.

 

V. Przetarg odbędzie się w dniu   9 października   2018 r, o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy w Bielsku – Plac Wolności 3A – w sali nr 105.  

VI . W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy Bielsk w gotówce najpóźniej w terminie do dnia 5 października 2018r. /włącznie/ na rachunek Gminy Bielsk w   Banku Spółdzielczym Mazowsze o/Bielsk nr  51904210710260016920000020 i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

VII. Wadium: 1.wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 2.zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt VIII ppkt1, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: a) odwołania przetargu, b) zamknięcia przetargu,   c) unieważnienia przetargu, d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencji gruntów i budynków.

VIII . Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości, którą nabywca winien wpłacić na konto Urzędu Gminy w Bielsku nr 30904210710260016920000010 przed podpisaniem aktu notarialnego, pomniejszona o kwotę wadium.

X . W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Urząd Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Bielsk.

XI. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę nieruchomości.

XII . W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, Wójt Gminy Bielsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .

 

XIII. I nformacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielsku /pokój nr 101- I piętro/ lub telefonicznie pod nr /24/ 26 50 106 - P. Zofia Matyjasik


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert
„Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą i transportem oraz usługa cateringowa podczas Dni Bielska w dniach 23 - 24. 06. 2018r.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                               

                                                                                                                                  Bielsk, dnia 20.03.2018r.

 

 

Wójt Gminy Bielsk na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017r. udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:


1)       Usługi Fryzjerskie Wiesława Skierska

2)       Salon Urody Maja

3)       Salon Fryzjersko Kosmetyczny La caiffure

4)       Staniszewski Auto Service

5)       Cukiernia „ANNA” Anna Szadkowska

6)       Cukiernia-Piekarnia Mirosław Bieńkowski


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
W związku z tym, że dotacja celowa z budżetu państwa została przyznana na realizację własnych zadań bieżących gmin cena jednostkowa sprzętu nie może przekroczyć kwoty zakupów inwestycyjnych

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej


informacja_dot._wpisu_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_odpady_komunalne.pdf

Wniosek dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej

wniosek_o_wpis_do_dzialanosci_regulowanej_odpady_komunalne.pdf

wniosek_o_wpis_do_dzialanosci_regulowanej_odpady_komunalne.docx


Załączniki

bielsk_2.pdf pdf, 732 kB
bielsk_3.pdf pdf, 356 kB

Powiadom znajomego